VASA T-Shirts!


IMG_0004.JPG

got vasa

IMG_0007.JPG

got vasa

 


IMG_0015.JPG

VASA PLN

IMG_0020.JPG

VASA PLN


IMG_0024.JPG

Smile for VASA

IMG_0028.JPG

Smile for VASA


IMG_0033.JPG

VASA goes purple

IMG_0037.JPG

VASA goes purple


IMG_0044.JPG

VASA loves pandas

IMG_0046.JPG

buy vasa some boba?


Order a T-shirt!